ارسال اطلاعات جهت بررسی برای واحد منابع انسانی


لازم به ذکر است متقاضیان ثبت نام در فراخوان جهت تصدی پست اموزگار صرفا از میان خانم ها در دوره ابتدایی استفاده میشود